Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów woj. świętokrzyskie,  Sekretariat: tel. (15) 868 29 71 fax. (15) 868 47 21 Kancelaria, punkt informacyjny: tel. (15) 868 47 21, e-mail:powiat@opatow.pl

Translator

Polish English German

Linki

BIP Zwiazek Powiatów Polskich

Wrota Świętokrzyskie Nad Czarną i Kamienną

Sprawdź status sprawy

Bezpieczny Powiat Opatowski Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

WKU Sandomierz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego

Biblioteka

GUS TVR24

WOK Kielce

Szpital Opatów

LGD

Projekty

Dzienniki Urzędowe

Dziennik Ustaw Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego
Uchwały Zarządu Powiatu Opatowskiego Zarządzenia Starosty Opatowskiego

Przetarg: dostawa tuszów, tonerów oraz środków eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszów, tonerów oraz środków eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, dla Starostwa Powiatowego w Opatowie, w roku 2014
ogloszenie-tusze-tonery.pdf

 
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI POWIATU OPATOWSKIEGO

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), §3 ust. 1, §4 i §13 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII.42.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia
26 września 2012 r.

 

Zarząd Powiatu Opatowskiego ogłasza:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości położonych w Opatowie  stanowiących własność Powiatu Opatowskiego oznaczonych jako:

  1. lokal nr 3 o pow. 11,70 m2, znajdujący się na parterze budynku w Opatowie przy ul. 16-go Stycznia 1, położonego na działce nr 1295, dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr 21884;

– cena wywoławcza – 81,90 zł + VAT miesięcznie po 7,00 zł/m2+ VAT,

– kwota wadium – 16,00 zł.

2. „boksy informacyjne” o pow. 26,64 m2 na parterze budynku w Opatowie przy ul. Sienkiewicza 17 położonego na działce nr 671/2, dla której prowadzona jest Księga wieczysta Nr 13395;

– 666,00 zł + VAT miesięcznie po 25,00 zł/m2+ VAT,

– kwota wadium – 120,00 zł.

3. lokal o pow. 14,62 m2 znajdujący się w budynku gospodarczym od strony północnej budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie przy ul Sienkiewicza 17 na działce nr 671/10, dla której prowadzona jest Księga wieczysta Nr 13395;

– cena wywoławcza – 102,34 zł + VAT miesięcznie po 7,00 zł/m2 +VAT,

– kwota wadium 20 zł.

Powyższe ceny będą corocznie w  miesiącu lutym waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Dzienniku Urzędowym GUS na podstawie pisemnego zawiadomienia Wynajmującego. Zmiana wysokości czynszu w terminie wskazanym nie będzie zmianą umowy najmu.

 

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. o godzinie 10 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opatowie ul. Sienkiewicza 17.

 

 

2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 26 października 2012 r. na konto Starostwa Powiatowego w Opatowie prowadzone przez Bank Spółdzielczy Oddział Opatów Nr 22 8493 0004 0120 0000 5018 0002.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny wynajmu nieruchomości w pierwszym miesiącu.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym że postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy najmu. Najemca uiszczał będzie opłatę wynikającą  z umowy najmu w terminie określonym w umowie

Osoba ustalona jako najemca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu w dniu rozstrzygnięcia przetargu.

Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu w Opatowie może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opatowie, pokój nr 207, nr 208 oraz pod nr telefonu (015) 8684 778, (015) 8684 776 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.opatow.eobip.pl, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz w prasie lokalnej.

 

Opatów, 2012.09.28.

 
Przetargi

Ogłoszenia o przetargach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie Kliknij Link

 


Pogoda dla Powiatu

PO16 OstPO

Serwis Samorządowy PAP

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 145 gości 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj156
Wczoraj301
Tydzień457
Miesiąc5641
Wszystkie641327

Logowanie